Термисторни защити на електродвигателите

PTC Термисторни сензори
pdfКаталог PTC сензори (En)
Реле за PTC термистори
Използват се за защита на електродвигатели чрез директно измерване на действителната температура в намотките. Системата съдържа термисторен сензор (един или няколко) и електронно реле.

Термисторни сензори

Термисторните сензори имат Положителен Температурен Коефициент (ПТК).

Това са пасивни елементи, чието съпротивление нараства много бързо, когато температурата им достигне прага на Номиналната Работна Температура (НРТ).

Малките им размери осигуряват малка температурна инертност и могат бързо да следват промените в температурата около себе си.

Това е решение за защита на електродвигатели в приложения, които имат тежки пускания/спирания (S3, S4, S5). Изборът на термисторни сонди, които да бъдат вградени в намотките на двигателя, зависи от класа на изолация, типа на двигателя и най-вече от избраното място, където ще се монтират сондите.

Електронни релета за работа с PTC термистори

Електронното реле работи на променлив или постоя­нен ток и непрекъснато следи съпротивлението на свързаните с него термистори. При достигане на НРТ се установява бързото нарастване на съпротивлението чрез прагова детекторна верига, която управлява релейните контакти. В зависимост от типа на използваните термистори тези контакти могат да се използват или за сигнализиране на аварийни условия без да се спира двигателя (когато НРТ на сензорите е под максималната позво­лена температура на намотките), или да се спре електродвигателя (когато НРТ е равна на максимално позволената температура на намотките).

Системата ще изключи при следните неизправности:

-  надвишаване на НРТ;

-  прекъсване на сензора или свързващия кабел;

-  късо съединение в сензора или свързващия кабел;

-  липса на захранващо напрежение на термисторното реле.

Приложения

Като следят директно температурата на статорната намотка, термисторните релета са способни да защитят електродвигателя, независимо от причините за претоварва­не: механично, нарастване на околната температура, липса на вентилация в електродвигателя, много често пускане, прекалено дълъг период на развъртане и др. Този тип защита може да се прилага обаче там, където електродвигателите имат вградени фабрично термисторни сензори в намотките.

Термисторните сензори могат да се използват също за наблюдение на темпе­ратурата на други компоненти в системата, там където практически могат да се вградят, например: лагерни тела, системи за смазване, охлаждащи течности, блоко­ве с пускови съпротивления, топлоотвеждащи радиатори на полупроводникови елементи и т.н.

Максималният брой сонди, които могат да бъдат свързани последователно зависи от типа (100 или 200 ома при 25°С) и модела на защитното реле. Присъе­динените сензори могат да имат различни номинални работни температури (НРТ), което позволява да бъдат защитавани различни компоненти от едно и също реле. Това решение не е идеално обаче там, където мястото на последвалото претоварване трябва да бъде открито бързо.


pdfPTC Термистори(En)

Намери цена на ел. двигател с параметри:

2024 © ЕЛИН Инженеринг ООД - ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ